ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών από την περιοχή της κοιλιάς (TRAM, DIEP)

Με τον όρο «αποκατάσταση μαστού» εννοούμε τη χειρουργική πράξη που έχει σκοπό την ανάπλαση του σχήματος, του μεγέθους και της συνολικής όψης του γυναικείου μαστού μετά από τμηματική ή ολική μαστεκτομή. Απώτερος στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός νέου μαστού, συμμετρικού με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, η επέμβαση της αποκατάστασης του μαστού θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής θεραπείας, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Σε πολλά κέντρα, διενεργείται συστηματικά άμεση αποκατάσταση του μαστού, ταυτόχρονα δηλαδή με τη μαστεκτομή. Έτσι η ασθενής «ξυπνάει» από την επέμβαση με ένα νέο μαστό, χωρίς να βιώνει την απώλεια του στήθους της.

Ο μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού (TRAM) παρέχει τη δυνατότητα αποκατάστασης με αυτόλογους ιστούς, δηλαδή πλήρους ανάπλασης του μαστού με ιστούς από το ίδιο το άτομο, χωρίς να χρειάζεται συμπληρωματική τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Το τμήμα της κοιλιάς που βρίσκεται κάτω από τον ομφαλό, μεταφέρεται στο θώρακα και χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί στήθος συμμετρικό με το υγιές. Εφαρμόζεται στις γυναίκες που έχουν κάποια περίσσεια ή χαλάρωση στην κοιλιά, και δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις σ’ αυτήν. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποσότητα λίπους και δέρματος από την κοιλιά, δίνει το πλεονέκτημα να δημιουργήσουμε μεγάλου μεγέθους μαστό.

Η μέθοδος αυτή εξελίχτηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια, και με την πρόοδο της μικροχειρουργικής, καταφέραμε να λαμβάνουμε το τμήμα αυτό της κοιλιάς χωρίς να αφαιρείται καθόλου ο ορθός κοιλιακός μυς. Έτσι, έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν προκαλούμε πλέον λειτουργικά προβλήματα στο κοιλιακό τοίχωμα από την απώλεια μέρους του μυός. Ο ιστός αυτός από την κοιλιά (DIEP) περιέχει μόνο δέρμα και λίπος και πρακτικά έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει όμοιο συμμετρικό μαστό με τον ετερόπλευρο. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άριστα, ενώ είναι πολύ βασικό ότι δεν χρησιμοποιείται ένθεμα σιλικόνης και έτσι ο νέος μαστός ακολουθεί τη συμπεριφορά του άλλου υγιούς μαστού, όσον αφορά τη φυσιολογική πτώση, την αύξηση ή την απώλεια του όγκου. Στα μειονεκτήματα της επέμβασης αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη χρονική διάρκεια της επέμβασης, κάτι που όμως δεν γίνεται αντιληπτό από την ασθενή. Στο τέλος της επέμβασης, η ασθενής «απολαμβάνει» τη διόρθωση της χαλαρής κοιλιάς της. Σπάνια απαιτείται η διορθωτική επέμβαση του ετερόπλευρου μαστού.

Με την εξέλιξη των τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής είναι πλέον εφικτή η ανάπλαση του μαστού μόνο με ιστούς από τον ίδιο τον οργανισμό (αυτόλογοι ιστοί), με στόχο την επίτευξη αποτελέσματος όσο το δυνατό περισσότερο φυσιολογικού, συνδυάζοντας βέβαια και την απαραίτητη ασφάλεια των ασθενών. Όλες οι σύγχρονες τεχνικές της αποκατάστασης του μαστού που γίνονται παγκοσμίως και αναφέρθηκαν πιο πάνω, εφαρμόζονται με ιδιαίτερη επιτυχία και στην Ελλάδα.

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών

Αποκατάσταση με μεταφορά ιστών